Sklep glede stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Gospodarsko cono Gradac

17. 7. 2023 Barbara V. 90
17.07.2023
Stališča do pripomb in predlogov
Do preklica
17.07.2023
Tanja Slobodnik
07 36 37 418