Občinski svet je na 17. redni seji, 30. 3. 2017, sprejel Celostno prometno strategijo Občine Metlika
Občina Metlika se je v letu 2016 uspešno prijavila na razpis Kohezijskega sklada EU in Republike Slovenije za sofinanciranje izdelave Celostne prometne strategije. V  maju 2016  je bil zaključen javni razpis za izbor izvajalca in podpisana pogodba s podjetjem ACER d.o.o. iz Novega mesta, ki je v sodelovanju z Urbanističnim inštitutom RS iz Ljubljane in Razvojnim centrom Novo mesto d.o.o. v desetih mescih nalogo tudi uspešno zaključil.

Pri nastajanju dokumenta je bila vključena strokovna in zainteresirana javnost, ki je imela možnost sodelovanja v anketah in intervjujih, na javnih razpravah, delavnicah in predstavitvah ter na tematskih javnih prireditvah. Javnost je bila v vseh fazah nastajanja tega dokumenta  obveščana o dejavnostih in rezultatih prek različnih medijev. Občina je za ta namen uredila tudi spletno stran.

Celostna prometna strategija Občine Metlika je bila soglasno sprejeta 30. marca 2017 na 17. redni seji Občinskega sveta Občine Metlika. S sprejetjem dokumenta se v Občini Metlika začenja dolgoročni proces celostnega in trajnostnega načrtovanja prometa, kar bo imelo pozitivne učinke na okolje in zdravje ljudi, na gospodarstvo vplivalo bo na potovalne navade prebivalcev občine, izboljšale pa se bodo tudi mobilnost in dostopnost ter kakovost bivanja.

Tekom priprave dokumenta se je izoblikovala vizija: Občina Metlika je srečališče ljudi in poti, kjer z vključujočimi prometnimi rešitvami zagotavljamo kakovostno bivanje in gospodarski razcvet, prepoznane so bile temeljne vrednote (varnost, dostopnost za vse, odgovornost, medsebojno spoštovanje in svoboda izbire), ki bodo vodilo k trajnostni mobilnosti v občini.

Na podlagi temeljnih vrednot ter znanj in izkušenj so se izoblikovali strateški cilji, ki jih bomo zasledovali na podlagi postavljenih prioritet do leta 2022. Strateški cilji so:
  1. vzpostavljanje živahne občine po meri ljudi
  2. omogočanje kakovostne dostopnosti vseh ciljev v občini
  3. zagotavljanje mobilnosti vsem prebivalcem in obiskovalcem občine
  4. zagotavljanje visoke prometne varnosti, predvsem najranljivejšim udeležencem v prometu
  5. zmanjšanje negativnih posledic prometa na okolje in zdravje prebivalcev
 
Celostna prometna strategija Občine Metlika (CPS Občine Metlika) vključuje 5 področij (celostno načrtovanje mobilnosti, hoja, kolesarjenje, javni potniški prevoz, motorizirani promet), za katere so bili na podlagi zastavljenih ciljev predvideni ukrepi, s katerimi želimo zagotoviti doseganje zastavljene vizije in urediti promet po načelu trajnostne mobilnosti. Cilji in ukrepi so izbrani večplastno in tako, da se med sabo povezujejo in dopolnjujejo oziroma nadgrajujejo.
 
Za uresničevanje zastavljenih ciljev CPS Občine Metlika je bil izdelan akcijsko-finančni načrt, ki vsebuje podroben seznam ukrepov za naslednje petletno obdobje (do leta 2022). V njem so opredeljeni viri financiranja, zahtevnost, odgovornost ter časovna izvedba predvidenih ukrepov. Učinkovitost izvedbe ukrepov iz akcijskega načrta bo spremljana in vrednotena na podlagi kazalnikov.

Sprejet dokument predstavlja vse rezultate dosedanjega dela in bo služil kot usmeritev ter obveza za nadaljnji razvoj trajnostne mobilnosti v občini. Dokument je tudi osnova za prihodnje črpanje evropskih sredstev na področju prometa. Dokument je dosegljiv na spletni strani Občine Metlika in izdan v tiskani obliki.
 
Občina Metlika in izdelovalci Celostne prometne strategije Občine Metlika se lepo zahvaljujemo vsem sodelujočim za  konstruktivne pripombe, kritike in pohvale, ki ste jih podali tekom procesa priprave dokumenta.

 

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostna naložba Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«.
kontakt
Občina Metlika
Mestni trg 24
p.p. 165
8330 Metlika
tel. ++386 7 36 37 400
fax. ++ 386 7 36 37 402
E-naslov obcina.metlika@siol.net
avtobusni vozni red 
železniški vozni red
 
     
 
© Občina Metlika - Pravno obvestilo Prijava
Izvedba in oblikovanje: p@rtner